פרטים אישיים

ת.ז:

תאריך לידה:

מין:

טלפון נוסף:

מייל:

הצהרת בריאות

משקל:

גובה:

מחלות לב:

כאבים בחזה:

רשרוש בלב:

יתר לחץ דם:

קוצר נשימה:

אסטמה/ אמפיזמה:

בעיות קרישה בדם:

תגובה להרדמה:

סכרת:

בעיה בבלוטת התירואיד:

ארטריטיס:

אבנים בכליות:

דם בשתן:

שבץ:

מחלה נוירולוגית:

עירוי דם:

HIV:

הפטיטיס:

נטיה לדימומים:

כיב קיבה:

תיקון הרניה:

סרטן:

נוטל תרופות (פרט):

רגישויות ידועות (פרט):

מעשן:

צורך אלכוהול:

הערות:

יש לאשר את הפרטים

מדיניות תשלומים ותנאי ההתקשרות

תמצית מדיניות התשלומים:

1. תשלום ראשון בלתי חוזר לשריון חדר הניתוח בבית החולים בסך 25% מסכום הטיפול שנקבע.

2. תשלום שני בלתי חוזר לשריון כרטיס טיסה ומלון בסך 25% מסכום הטיפול שנקבע. יגבה החל מ-48 שעות לאחר אישור הטיפול ולא יאוחר מ-14 יום מאישור הטיפול. במעמד זה יגבה גם תשלום עבור מלווה.

3. תשלום שלישי בסך 50% יועבר במזומן ביורו ביום הטיסה ויהווה תנאי לקיום הניתוח. התשלום השני יגבה באופן אוטומטי באותם תנאי תשלום של התשלום הראשון. אם יש שינוי באופן התשלום יש להודיע עליו בתוך 48 שעות מעת התשלום הראשון.

הסכם הזמנת שירותים

נחתם בתל אביב בתאריך ____________

בין: Sam & Betzer ltd. סאם אנד בצר בע"מ ח.פ 515773539
אשר כתובתה היא רחוב האפרסמון 14 יבנה ("החברה") מצד אחד;
(להלן: תיקרא: "החברה")
ובין: מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________
אשר כתובתו/ה היא ________________________________ ("המזמין") מצד שני;
(להלן יקרא: "המזמין" הן לזכר והן לנקבה)
הואיל והמזמין פנה לחברה לצורך מציאת מכרז רפואי לטיפול של השתלת/השלמת שיער במרפאה בחו"ל ("הזמנת השירות");
והואיל והחברה בעלת קשרים, הידע וכישורים לצורך מתן עזרה וייעוץ בהליך של השתלת/השלמת שיער, לרבות איתור מרכז רפואי ( להלן: "המרכז") אשר תעבוד עם נציגי החברה והמזמין (להלן: "ההליך"), וכן ניהול תיאום ופיקוח על ההליך מתחילתו ועד סופו ("ההליך הנלווה");
והואיל והמזמין פנה לחברה והחברה הסכימה ליתן שירותי ניהול, תיאום על ההליך וההליך הנלווה המפורטים בהסכם זה, באופן, במועדים ובתנאים, הכל כמפורט בהסכם זה ("השירותים");
והואיל והצדדים מעוניינים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות הסכם זה;

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא וכותרות הסעיפים
1.1 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2 כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.
1.3 במקרה ויתגלו סתירה ו/או חסר ו/או אי בהירות בין הוראות הנספחים להוראות הסכם זה יחולו הוראות הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
2. הצהרות החברה
2.1 החברה פועלת בתחום שיווק השתלות השיער בחו"ל. החברה מקשרת בין הלקוח לבין המרכז הרפואי שבחו"ל אשר יועד להעניק את הטיפול בהשתלת השיער. החברה דואגת לליווי הלקוח בתהליך של השתלת השיער בחו"ל. למען הסר ספק, החברה אינה מבצעת את הטיפול הרפואי ואינה אחראית לטיב ולתוצאות הטיפול אלא המרכז הרפואי שבחו"ל הינו האחראי, יחד עם זאת, ככל שיידרש, החברה תעמוד לרשות הלקוח ותסייע לו בכל פנייה בשמו למרכז הרפואי.
2.2 החברה מצהירה בזאת, כי החברה אחראית למציאת מרכז רפואי מתאים למזמין על מנת להפנותו לביצוע השירותים המבוקשים על ידו.
2.3 החברה תציע למזמין גם שירותים נילווים כגון: טיסה, מלון והסעה בחו"ל לצורך ביצוע ההליך.
2.4 החברה תהיה בקשר מלא ורציף עם המרכז הרפואי בכל הנוגע לטיפול הרפואי שעבר המזמין בחו"ל.
2.5 החברה תנחה את המזמין בכל המידע וההוראות שיקבל המזמין מהמרכז הרפואי שבחו"ל גם לפני ההליך וגם לאחריו.
2.6 החברה מבהירה למזמין כי כל השירותים הרפואיים ניתנים במרכז הרפואי שבחו"ל, בהתאם לנהלים של המרכז הרפואי ולחוקים הקיימים במדינה שבה מתבצע הטיפול בחו"ל והלקוח מנוע מלהעלות כל טענה בגין שינוי במחיר ו/או אי יכולת לבצע את הטיפול כתוצאה מכך.
3. השירותים
3.1 הצדדים מצהירים ומבהירים, כי בעבור התמורה שתשולם לחברה ולמרכז הרפואי שבחו"ל, כהגדרתה בסעיף 6 להסכם זה, וביצוע מלוא ההתחייבויות של המזמין כלפי החברה כמפורט בהסכם זה, מתחייבת החברה להעניק למזמין את השירותים כדלקמן:
א. לפעול על מנת לאתר למזמין מרכז רפואי מתאים בחו"ל לביצוע השתלת/השלמת שיער למזמין.
ב. לקשר בין המזמין ובין גוף או אדם במרכז הרפואי בחו"ל, לצורך ביצוע ההליך.
ג. לתאם מול המרכז הרפואי שבחו"ל מועד לביצוע ההליך עבור המזמין.
ד. לצורך ביצוע השירותים, המזמין מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או צד ג', לרבות להיות זמין בכל שאלה ו/או מידע ו/או בדיקה הדרושה לביצוע ההליך.
ה. הצדדים מסכימים כי לאחר מסירת הפרטים הרפואיים של המזמין ואישור הטיפול ע"י המרכז הרפואי , היה ויתגלה מידע רפואי חדש שלא היה ידוע לחברה, מידע שיביא לביטול ההליך או לשינוי במחירו, בין אם המידע הוסתר ע"י המזמין ו/או נולד לאחר החתימה על הסכם זה, מוסכם כי המזמין יישא בכל העלויות שנובעות מעלויות הביטול ו/או לשינוי וידוע ללקוח כי במקרה כזה החברה לא תהה חייבת להחזיר את הסכומים ששולמו וראה נוהל ביטולים והחזרים כאמור בס' 7 להסכם זה, או לפצות את הלקוח באופן כלשהו על הביטול או על השינוי במחיר.
ו. החברה מצהירה כי ההליך יבוצע במרכז רפואי המתמחה בתחום השתלות/השלמות שיער והמצוי בחו"ל , שהינו בעל מכשור חדשני ומתקדם.
ז. להשיב על שאלות של המזמין בפרק זמן סביר ולהעביר מידע למזמין מהמרכז הרפואי ולמרכז הרפואי מהמזמין ולדווח למרכז הרפואי על מצב הטיפול לאחר ההשתלה/ההשלמה.
ח. לפעול כאחראי על התיאום ועל ניהול ההליך כגורם מקשר בין המרכז הרפואי לבין המזמין, לרבות מול צדדים שלישיים, תוך תיאום וניהול על ההליך, ובין היתר, ליווי וקישור המזמין עם המרכז הרפואי בכל שלבי חתימת ההסכם ביניהם, תוך מתן מענה שוטף לפניות המזמין, תיאום הטיפול, הפגישות והנסיעות עם המרכז הרפואי, ובמידת הצורך בהתאם לבקשת המזמין, הפנייתו ו/או תיאום מול סוכנות הנסיעות.
4. הצהרות והתחייבות המזמין
4.1 המזמין מצהיר ומתחייב כי מסר פרטים מלאים על מצבו הבריאותי ויודיע מיד על כל שינוי הנוגע למצבו הבריאותי.
4.2 המזמין מודע כי ההליך וההליך הנלווה שיידרש לעבור תלויים בצדדים שלישיים, וכי הינם הליכים בעלי סיכון וסיכויי הצלחתם לשביעות רצונם המוחלט של המזמין אינו מובטח וכי אין החברה נושאת בכל אחריות לביצוע ההליך וההליכים הנלווים שיידרשו מהמזמין, ובכל אופן החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות תוצאות ההליך, אי שביעות רצון שייגרמו למזמין במסגרת ביצוע ההליך וההליכים הנלווים להליך.
יחד עם זאת ככל שיידרש, החברה תעמוד לרשות הלקוח ותסייע לו בכל פנייה בשמו למרכז הרפואי.
5. המזמין מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או עם נציג המרכז הרפואי שבחו"ל, לרבות מתן מיידי של כל מידע רפואי של המזמין, היסטוריה רפואית של המזמין וכל המידע הדרוש לביצוע ההליך והשירותים, והמזמין יהיה אחראי למידע שמסר.
5.1 המזמין מצהיר, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל ביטול ו/או שינוי של הסכם זה הנובע משינוי חקיקתי במדינה בה מבוצע הטיפול שימנע ביצוע מלא של הסכם זה, ואין החברה בעלת שליטה כלשהי על שינוי במצב המשפטי כאמור, והמדובר בסיכון הנלווה להליך.
5.2 החברה אינה אחראית לביצוע ביטוחי נסיעות ועל כן, מומלץ למזמין לרכוש ביטוח נסיעה מיד עם ביצוע הזמנת הטיפול.
5.3 המזמין מצהיר, כי הינו מודע, שלאור העובדה שמדובר בהליך רפואי, כי :
5.3.1 אין כל ערובה, כי ההליך יסתיים בהצלחה וייתכן, כי קיים סיכוי שיחולו עיכובים, קשיים או בעיות בהליך;
5.3.2 במקרים שבהם התוצאה לא תעמוד בציפיות המזמין, החברה תפנה לבקשת המזמין למרכז הרפואי שבחו"ל וזאת לאחר בדיקות למזמין לרבות תצלומים והערכה קלינית, לצורך קבלת הוראות מהמרכז הרפואי ו/או תיקון ההליך. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לתוצאות הטיפול ו/או לאי סבירות המזמין, אולם, במקרה שהמזמין ידרש להגיע בשנית למרכז הרפואי, החברה לא תישא בכל עלות נוספת הכרוכה בביקור המזמין במרכז הרפואי שבחו"ל.;
5.3.3 החברה אחראית על התיווך בין המזמין לבין המרכז הרפואי, אולם, החברה ו/או מי מטעמה אינם ערבים להצלחת ההליך וסיומו.
5.3.4 יחד עם זאת, החברה מצהירה כי תלווה את המזמין לכל אורך ההליך , ותעשה כל הנדרש על מנת שהמרכז הרפואי ישתף פעולה עם החברה ועם המזמין לצורך הצלחת ההליך.
5.4 המזמין מצהיר, כי הינו מודע, כי הסכם זה קובע את השירותים שהמזמין מזמין מהחברה וכן את הזכויות והחובות של החברה כלפי המזמין וזאת לשם ביצוע השירותים הקבועים בהסכם זה.
5.5 המזמין מצהיר, כי קרא והבין את ההסכם והנספחים לו, ובין היתר למדיניות התשלומים והביטולים המצויינת בסעיף 6 ובסעיף 7 בחוזה זה, וכי הוא מודע לעובדה, כי העלויות שנקבעו ודרכי התשלום והביטול שנקבעו בהסכם עשויות להשתנות בהתאם לנסיבות, ובין היתר, עלויות בתי החולים ו/או מרפאות, אירועים בלתי צפויים, נסיבות כוח עליון כהגדרתו בסעיף 9 להסכם זה ושינויי חקיקה במדינה בה מתנהלים ההליכים, והמזמין מתחייב לשלם לחברה את מלוא התמורה כהגדרתה בסעיף 6 להסכם זה במועד. החברה מתחייבת להביא לידיעת המזמין כל שינוי כאמור מיד כשנודע לה .
5.6 המזמין מסכים לנהוג על פי כל הכללים אשר ייקבעו על ידי החברה על מנת להבטיח שתכנית הפעולה למימוש הסכם זה תהא בטוחה ומאובטחת. אי קיום הוראות הסכם זה או הודעת המזמין על ביטול ההליך, יקנו לחברה זכות, מבלי לפגוע בכל זכות נוספת העומדת לרשות החברה, לבטל הסכם זה ולפעול לפי מדיניות הביטולים כאמור בסעיף 7 להסכם זה.
5.7 המזמין מבין כי כללי ההתנהגות במדינה בה יבוצע הטיפול שונים מאלו הנהוגים בישראל, וכי עליו לנהוג בנימוס ובסבלנות לצוותים הרפואיים ולאנשי השירות שמטפלים בו מישראל ומטורקיה. התנהגות שאינה עומדת בקנה אחד עם הכללים המקובלים באותה המדינה עלול להביא לסירוב לטיפול על ידי הצוות הרפואי, ובמקרה כזה מסיר מעל החברה את האחריות לטיפול, ומביא לביטול כל אפשרות להחזר כספי או פיצוי כספי בשל הנזק שנגרם כתוצאה מביטול או הפסקת הטיפול.
5.8 מהזמין מתחייב לשלם לחברה, במועדים המפורטים בפרק מדיניות התשלומים וביטולים בסעיף 7.
5.9 כי החברה אינה פועלת כסמכות רפואית ואינה נותנת שירותים רפואיים. החברה אינה יכולה לפעול ולא תפעל כגוף המעניק שירותים רפואיים המחליף את המרכז הרפואי בחו"ל. ככל שנציג החברה, , יחליט לפי שק"ד הבלעדי בלבד, להעניק למזמין טיפול רפואי בסיסי, מובהר כי הדבר מבוצע לפי הנחיות המרכז ואינו מהווהכתחליף להליך שקיבל במרכז הרפואי ו/או תיקון להליך המוענק ע"י המרכז הרפואי.
5.10 שאין ערובה לכך שההליך יצליח ללא סיבוכים רפואיים ו/או סיבוכים ו/או עיכובים בתהליך ההחלמה ו/או שינויים במראה החיצוני כפי שחשב המזמין ו/או צד ג'.
6. התמורה
6.1 המזמין מתחייב לשלם לחברה בעבור השירותים המפורטים הסכם זה את התמורה שסוכם עם הלקוח ונציגי החברה ובמועדים המפורטים בסעיף 7 – מדיניות תשלומים וביטולים בהסכם זה (להלן: "התמורה"), שתופקד בחשבון החברה, אשר ישמש עבור העלויות לטיפול בהליך במרכז הרפואי (לא כולל תוספות אפשרויות ו/או טיפול חוזר) וכן עבור עלויות השינוע במידה והמזמין בחר לבצע זאת באמצעות החברה.
6.2 מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. החברה מתחייבת לשאת על חשבונה בכל התשלומים החלים עליה מכוח הוראות כל דין או הסכם.
6.3 המזמין מצהיר כי אין לו מגבלה להיכנס למדינה בה יבוצע הטיפול (כגון: מגבלה חוקית, עיכוב יציאה מן הארץ, ביטחונית, היעדר ויזה למדינה ו/או דרכון שלא בתוקף של חצי שנה לפחות וכיוצב') ולא ידוע לו על מגבלה שכזו, והיה והתברר כי אכן קיימת מניעה שכזו, יבוטל ההסכם ומדיניות הביטול כאמור בסעיף 7 יחול. היה וכתוצאה ממגבלה זו תדחה מועד הטיפול, הלקוח יישא בכל העלויות בגין שינוי זה ואם יחליט לבטל ו/או הדבר לא יתאפשר יחול מדיניות הביטול כאמור בסעיף 7 להסכם זה. לעניין סעיף זה, יום הביטול יהיה היום שבו הלקוח יודיע על המגבלה ו/או הודעת ביטול לפי המאוחר מביניהם .
7. מדיניות תשלומים וביטולים
7.1 המזמין ישלם את התמורה שסוכמה בשני חלקים באופן הבא:
7.1.1 תשלום לחברה בסך 50% מסך התמורה:
7.1.1.1 תשלום זה הינו בעבור הזמנה ו/או תשלום ו/או שריון מראש של כרטיסי טיסה, מיסי נמל, הסעות בחו"ל, בתי מלון, מיסי בית החולים, שריון חדר ניתוח, ומקדמה לצוות המטפלים. ידוע למזמין כי תשלומים אלה על ידי החברה מהווים התחייבות של החברה לנותני השירות השונים, ולכן מוסכם על המזמין כי התשלום לחברה אינה ניתנת להחזר בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
7.1.1.2 התשלום לחברה יגבה בשני תשלומים כלהלן:
7.1.1.2.1 תשלום ראשון, בלתי חוזר, בגובה 25% מסך התמורה ישולם במעמד חתימת חוזה זה (להלן: "התשלום הראשון").
7.1.1.2.2 תשלום שני, בלתי חוזר, בגובה 25% מסך התמורה יגבה כעבור 14 ימים מהתשלום הראשון (להלן: "התשלום השני").
7.1.2 תשלום יתרת התמורה בסך 50% הינה עבור הרופא המטפל והיא תועבר במזומן על ידי הלקוח עצמו ביורו לצוות בית החולים ויהווה תנאי לקיום הניתוח (להלן: "התשלום האחרון").
7.2 אופן התשלום:
7.2.1 כל המחירים נקובים במטבע של מדינת היעד והינם ביורו. את התשלום לחברה ניתן לשלם במטבע ישראלי על פי שער המכירה הנקוב ביום ביצוע התשלום.
7.2.2 תשלומים – ניתן לשלם באשראי בפריסה של עד 12 תשלומים. לחברה שמורה האפשרות להציע פריסת תשלומים אחרת או אופציית מימון בפריסה רחבה (הכפופה לאישור החברה המממנת), שבמידה והמזמין יבחר בה יכולה להביא לשינוי במדיניות התשלומים והביטולים על פי שיקול דעת החברה.
7.2.3 התשלום השני יגבה באופן אוטומטי על פי תנאי התשלום שנקבעו בתשלום הראשון (מבחינת אמצעי התשלום ופריסת התשלומים), זאת למעט אם הוגשה בקשה בכתב בתוך 48 שעות ממועד התשלום הראשון.
7.2.4 מובן למזמין כי החברה פועלת מול ספקים בחו"ל עם מדיניות מחירים דינמיים ותנאי תשלום קשיחים, ולכן מוסכם כי אי עמידה במועדי התשלום המצויינים לעיל תסיר את התחייבות החברה לתאריך הטיפול שסוכם, וכן עלולה לגרור שינוי במחיר הטיפול כולו בשל שינויים בעלויות הטיפול, קנסות או כל גורם אחר, וזאת מבלי שהדבר יקים עילת ביטול ו/או השבה למזמין על כל הסכום או על חלקו.
7.2.5 לצורך סעיף זה תשלום במועד יחשב רק כאשר הועבר כל הסכום הנדרש במועד שנדרש. העברת סכום חלקי לא תחשב כעמידה במועדי התשלום, דבר שכאמור בסעיף 4.2.7, עלול לגרור שינוי במחיר הטיפול ובמועד הטיפול, ובמידה והתשלום האחרון, התמורה לרופא המטפל, לא נמסרה במועד, ובעקבות זאת לא יבוצע הניתוח, הדבר יחשב כי החברה עמדה בכל המוטל עליה בהסכם זה, המזמין לא יהיה זכאי לדרוש נסיעה חוזרת ע"ח החברה ו/או החזר כספי כלשהו.
7.3 מדיניות ביטולים:
7.3.1 כיוון שהתשלום לחברה מוקצים לספקים בחו"ל מוסכם כי לא ניתן להשיב סכומים אלה במקרה של ביטול .
7.3.2 במידה והמזמין מבקש לבטל את התהליך הרפואי לאחר הגעתו לחו"ל למרכז הרפואי ו/או לאחר ביצוע התשלום האחרון, סעיף 7.1.2, יוכל לקבל תשלום זה חזרה בניכוי של עד 300 יורו דמי ביטול של הרופא והמתקן הרפואי, ככל שאלה ידרשו מהרופא.
7.3.3 מוסכם שהתשלום הראשון, התשלום השני והתשלום האחרון יחשבו כתשלום רק עם העברת מלוא הסכום עד המועד הנקוב. תשלום חלקי של כל אחד מהתשלומים הנ"ל לא יחשב כתשלום במועד.
7.4 מוסכם כי תחילת מועד ביצוע העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן הוא מועד החתימה על הסכם זה או מועד בו בוצע תשלום חלקי או מלא עבור העסקה – המוקדם מבינהם.
8. תקופת ההסכם וביטולו
8.1 אם לא בוטל הסכם זה, תוקפו של הסכם זה הינו מיום חתימתו על ידי שני הצדדים להסכם זה והינו בתוקף לתקופה של 6 חודשים (להלן: "תקופת ההסכם").
8.2 סיום תקופת ההסכם הקבועה בסעיף 7.1 להסכם זה אינה פוטרת את הצדדים מהתחייבויותיהם בהתאם להוראות הסכם זה.
8.3 ההסכם יבוטל במועד מוקדם יותר ובטרם הסתיימה תקופת ההסכם הקבועה בסעיף 7.1 להסכם זה, וזאת בהתקיים אחד מאלו:
א. ההסכמה המשותפת של כל הצדדים להסכם זה לסיום מוקדם של תקופת ההסכם, וזאת אף באם בטרם סיפקה החברה את חלק ו/או מלוא השירותים בהתאם להסכם זה;
ב. אירוע של פטירת המזמין חלילה ו/או במקרה של הכרת מי מהמזמין כבלתי כשיר להמשיך לקיים את תנאי ההסכם.
ג. אירוע של כח עליון שחל מעבר ל- 60 יום.
8.4 למען הסר ספק מובהר, כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.
9. ביטול הסכם בשל כוח עליון
9.1 לעניין הסכם זה- "נסיבות כוח עליון"- הינן אותן נסיבות בעלות השפעה ישירה על מילוי החובות בהתאם להסכם על מי מהצדדים להסכם זה, ובין היתר, מלחמה, פעולות צבאיות, מרד, פעולות טרור, פרעות, מלחמת אזרחית ואי שקט, מגפה ו/או אסונות טבע או אסונות ידי אדם, שינוי חקיקה נוכחית שיכולה להשפיע על מימוש החובות והזכויות בהסכם זה, וכל אירוע אחר הנמצא מעבר לשליטתו של מי מהצדדים, המשפיע באופן ישיר על מימוש הוראות ההסכם.
9.2 הצדדים מצהירים ומבהירים, כי לא יישאו בכל אחריות לאי מילוי התחייבויותיהם לפי הסכם זה מקום בו בוטל והופסק ההסכם עקב נסיבות של כוח עליון, אשר יש בהן כדי להפוך את מימוש הזכויות ועמידה בחובות הצדדים לבלתי אפשרית, וזאת בתנאי שהודיע אותו הצד להסכם לצד השני בכתב בתוך 10 ימים החל מהתרחשות הנסיבות, כהגדרתם בסעיף 8.1 להסכם זה.
9.3 הצדדים מצהירים, כי בהתקיים נסיבות כוח עליון כהגדרתם בסעיף 8.1 להסכם זה, תוארך תקופת ההסכם, הקבועה בסעיף 7.1 להסכם זה בתקופת זמן שווה לתקופת התרחשות אותן נסיבות הכוח העליון.
9.4 הצדדים מצהירים ומסכימים, כי אם נמשכת תקופת נסיבות כוח עליון, כהגדרתן בסעיף 7.1 להסכם זה, לתקופה של יותר מ-60 ימים, והמזמין טרם ביצע את ההליך במרכז הרפואי בחו"ל, רשאי כל צד לבטל את ההסכם. משבוטל ההסכם לאור התרחשות נסיבות כוח עליון כמוגדר בסעיף זה, לא ישאו הצדדים בכל אחריות לאי מילוי התחייבויותיהם לפי הסכם זה, והמזמין יקבלו בחזרה את כספם למעט עבור השירותים אשר בוצעו בפועל עד למועד הביטול בסעיף זה ו/או אי יכולת השבת הכספים שהועברו לסוכנות הנסיעות.
10. איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
10.1 החברה רשאית להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המזמין, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיה לפי הסכם זה.
11. הגבלת אחריות
11.1 החברה לא תשא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו למזמין, לרבות אך לא רק עקב מעשה רשלני, מחדל רשלני, הפרת הוראות דין, מעשה או מחדל שהוא עוולה בנזיקין של החברה ו/או המרכז הרפואי ו/או כל גורם שלישי אחר המעורב בהליך הנלווה ו/או ההליך, לגוף, או רכוש, של המזמין, למעט אם הנזק כאמור נגרם באופן ישיר עקב זדון של החברה ו/או מי מטעמה (ולא של צד שלישי).
11.2 מוסכם בין הצדדים, כי החברה לא תשא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של המזמין או מי מטעמו או לגוף או רכוש כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. למעט אם הנזק כאמור נגרם באופן ישיר עקב זדון של החברה ו/או מי מטעמה (ולא של צד שלישי).
12. שמירת סודיות
12.1 לעניין הסכם זה- "המידע הסודי"- כל מידע, ידיעה, נתונים, מסמך מכל סוג שהוא, הכל בין בכתב ובין בעל פה, שהגיעו או שיגיעו אל החברה ו/או מי מטעמה עקב ביצוע הסכם זה או בקשר לביצועו של הסכם זה, במהלך מתן השירותים למזמינים או במהלך או עקב כל קשר שתקיים החברה עם המזמינים ו/או מי מטעמם.
12.2 החברה מצהירה ומתחייבת, כי במהלך תקופת ההסכם ולאחר סיומה, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן-
א. תשמור בסודיות, לא תשתמש, לא תמסור או תגלה לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, את המידע הנוגע להסכם זה, לא תעשה כל שימוש במידע או תתיר או תאפשר לאחרים לעשות שימוש בו וזאת ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, למעט מקום בו הדבר נדרש לשם ביצוע השירותים למזמין בהתאם להסכם זה.
ב. החברה תשמור בקפידה על המידע הסודי, לא תעתיק, לא תשכפל, לא תצלם ולא תפרסם אותו ותנקוט בכל האמצעים הסבירים, על מנת שזה לא יגיע לאחר, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, למעט פעולות לשם ביצוע השירותים למזמין בהתאם להסכם זה.
13. כללי
13.1 מוצהר בין הצדדים, כי הסכם זה ממצה את מלוא ההסכמות בין הצדדים, מבטא את מלוא הזכויות והחובות של הצדדים, ומבטל כל הסכם, הסכמה, זיכרון דברים, מצג קודם, הבטחה, התחייבות אחרת או נוהג שקדם לחתימתו.
13.2 החברה מתחייבת לבצע את מלוא השירותים בהתאם להסכם זה בעצמה ולא להעביר את ביצועם לצד שלישי כלשהו (מוסכם כי שינוי תאגיד ע"י אותם הנציגים אינו מהווה העברת ביצוע השירותים), אלא באישור מראש ובכתב של המזמין. זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של הצד השני.
13.3 אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים. לא הצליחו הצדדים לפתור את הסכסוך אצל מגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.
13.4 הצדדים מסכימים, כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
13.5 כל שינוי של הסכם זה, או ויתור על קיום תנאי הקבוע בו טעונים מסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים, אחרת לא יהיה להם כל תוקף.
13.6 כתובת החברה והמזמינים הינן כמפורט בראש ההסכם. כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל בדואר רשום, תיחשב כאילו נמסרה לצדדים.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

החברה: ______________________ המזמין: ________________ ת.ז _______________

3278/1/46

יש לאשר את הפרטים